Rules

REGULAMENT PARC AVENTURA BRASOV
download iconArt.1

Prezentul regulament stabilește normele de conduită aplicabile participanţilor în cadrul perimetrului Parc Aventura Brașov, precum și întinderea răspunderii acestora în caz de nerespectare a regulilor privitoare la întrebuinţarea echipamentelor de protecţie individuală și a sistemului de siguranţă.

Art.2

Normele de conduită stabilite în sarcina participanţilor prin prezentul regulament au caracter imperativ și conferă organizato- rului dreptul de a restricţiona accesul persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile de participare.

Art.3

Scopul prezentului regulament îl constituie informarea participanţilor în ceea ce privește:
 • activităţile sportive desfășurate în cadrul Parc Aventura Brașov.
 • condiţiile de participare.
 • instructajul prealabil parcurgerii oricărui traseu, indiferent de gradul de dificultate.
 • utilizarea echipamentului de protecţie individuală, precum și riscurile care pot apărea ca urmare a întrebuinţării necorespunzătoare a acestuia.
 • supravegherea minorilor.
 • raspunderea participanţilor

Art.4
Activităţile sportive care se desfășoară în cadrul Parc Aventura Brașov sunt activitate recreativă și sportivă :
 • parcurgerea unor trasee prin coborâre cu ajutorul unui scripete suspendat de un cablu de oţel, legat între două puncte fixe, utilizând, în mod necesar, echipamente speciale. activităţi sportive secundare: bungee-jumping și alte jocuri interactive.
 • Parc Aventura Brașov dispune de 15 trasee de dificultate progresivă, după cum urmează:
 • 4 trasee mov doar pentru copiii sub 8 ani; traseele mov au un sistem de securitate fara manipularea carabinierelor, maximum de siguranta.
 • 3 trasee galbene pentru copiii de la 8 ani impliniti si pentru incepatori; traseele galbene nu depasesc o inaltime de 3 metri.
 • 3 trasee verzi care sunt usoare, unde va puteti obisnui cu inaltimea jocurilor; pe traseele verzi inaltimea jocurilor nu depaseste 6 metri.
 • 2 trasee albastre care sunt de dificultate medie, considerate a fi cele mai placute, fiind nici prea usoare si nici prea grele, ci atat cat sa fie distractive.
 • 2 trasee rosii si 1 traseu negru care cer deja energie, forta si tehnica; pe aceste trasee avem si parte de multa adrenalina.
 • 2 Tiroliene peste lacul Noua, dus: 307 metri, intors: 198 metri.Traversezi lacul intr-un mod... suspendat.
 • "Inchide ochii si sari" - joc independent, urcare pe scara de la sol, inaltime 16 metri. Inchizi ochii si sari in gol sau nu mai inchi zi ochii, doar sari.

Art.5
Accesul participanţilor pe traseele marcate se face doar cu îndeplinirea cumulativă a următoarele condiţii:
Participantul va prezenta la intrare carte identitate/ pașaport care atestă că are vârsta minimă de 18 ani împliniţi pentru a putea des- fășura activităţi sportive independent.
Accesul participantului minor (4-18 ani) se face doar sub stricta supraveghere a părintelui sau a tutorelui care va prezenta copie act de naștere sau document de identitate al celui aflat în grija sa.
În cazul în care participantul minor (4-18 ani) se află sub supravegherea altor persoane decât cele prevăzute la pct.b (cadre didactice, instructori etc), accesul minorilor se face cu încuviinţarea prealabilă scrisă a părintelui/tutorelui pe baza copiei actului de naștere sau a documentului de identitate.
Un părinte / tutore sau o persoană responsabilă cu supravegherea participanţilor minori poate veghea doar asupra a 2 participanţi cu vârstă cuprinsă între 4-15 ani inclusiv, sau până la 5 copii cu vârsta cuprinsă între 15-17 ani inclusiv.
Prezintă o stare bună de sănătate, atât din punct de vedere fizic, cât și mental.
Are o greutate maximă de susţinere de 110 kg, astfel încât manevrarea echipamentului de protecţie individuală să poată fi realizată în condiţii de maximă siguranţă.
Poartă încălţăminte sport cu sistem de închidere (încheiere), a căror talpă conferă aderenţă.
A închiriat echipament de protecţie individuală constând în hamuri, lonje, carabiniere, role și caritool puse la dispoziţie contra cost de Parc Aventura Brașov, în scopul protejării vieţii, sănătăţii și securităţii participanţilor care aleg pe propria răspundere parcurgerea independentă a traseelor și participarea la jocurile organizate în cadrul parcului.
A participat la training-ul efectuat de către coordonatorul de securitate Aventura Parc Brașov. Nu a consumat băuturi alcoolice sau substanţe psihoactive.
A citit integral prezentul regulament și a luat la cunoștinţă despre normele de conduită impuse și despre riscurile ce pot surveni ca urmare a utilizării necorespunzătoare a echipamentului de protecţie individual și a sistemului de siguranţă.

Art.6

Instructajul prealabil parcurgerii oricărui traseu, indiferent de gradul de dificultate se desfășoară la locaţia de training nr.1 și 2 si este efectuat prin intermediul vizionării filmului de instructaj pe un ecran în limba dorită.
Coordonatorul de securitate are următoarele obligaţii:
a) fixează hamurile și liniile de siguranţă (zelburile) tuturor participanţilor; b) efectuează instructajul prealabil parcurgerii oricărui traseu, explicând și arătând modul de întrebuinţare al echipamentului de protecţie individual și ale sistemului de securitate; c) dacă unul dintre participanţi nu este cunoscător de limba română, în urma sesizării coordonatorului de securitate de către persoana în cauză, instructajul se va realiza în limba engleză;

Art.7

Înainte de începerea activităţilor sportive, participanţii au obligaţia de a respecta următoarele reguli:
Părul lung va fi prins în coadă pentru a asigura vizibilitate.
Se vor îndepărta lănţișoarele, cerceii de tip cerc sau cei care atârnă și orice bijuterii care pot îngreuna parcurgerea traseelor și care reprezintă un pericol spre agăţare.
Se va acoperi talia, deoarece hamul vă poate freca pielea.
Telefoanele mobile se vor închide și vor fi depozitate într-un buzunar cu sistem de închidere ce nu permite căderea accidentală. Nu se recomandă păstrarea telefonul mobil la îndemână pe durata efectuării traseelor, întrucât există posibilitatea de a distrage atenţia atât a participantului, cât și a terţilor, cu riscul de a cădea peste alte persoane aflate sub traseu.
În cazul în care aveţi nevoie de ochelari sau de lentile de contact pentru condus, purtaţi-i/le și pe durata activităţilor sportive. Fuma- tul este interzis pe durata traseului.
Se va arunca guma de mestecat, întrucât reprezintă pericol spre înecare.
Dacă s-au folosit produse de protecţie solară sau de respingere a insectelor, se vor spăla mâinile pentru a evita alunecarea și pentru a păstra integritatea hamurilor și a echipamentelor de siguranţă. Totodată se recomandă folosirea mănușilor de protecţie care pot fi achiziţionate de la casierie.

Art.8

În timpul desfășurării activităţilor sportive, participanţii au următoarele obligaţii:
Pe o scară sau pe un joc se va afla pe rând câte un singur participant.
Pe o platformă se vor afla maxim 3 participanţi în același timp.
Înainte de a coborî pe tiroliană, fiecare participant se va asigura că locul de aterizare este liber. Pe tiroliană va coborî câte un singur participant.
În coborâre, capul se va ţine la distanţă de tiroliană și într-o parte a acesteia. Dacă se aterizează cu faţa spre înainte, participantul tre- buie să alerge înainte ca picioarele să atingă solul.
Dacă se aterizează cu spatele sau în lateral, participantul trebuie să târască călcâiele pentru a încetini.
Când participantul se află deasupra solului, acesta se va asigura că toate obiectele personale sunt depozitate în buzunare cu sisteme de închidere, inclusiv aparatele foto și camerele de filmat, pentru a evita accidentarea altor persoane aflate pe sol sau pe trasee.
De fiecare dată când participantul se află deasupra solului, acesta trebuie să fie prins de sistemul de siguranţă cel puţin cu o linie de siguranţă; nerespectarea metodelor de protecţie poate cauza vătămarea corporală a participanţilor.
Participantul se va prinde întotdeauna cu mâinile deasupra zelbului de la tiroliană. Este strict interzisă prinderea cablului cu mâinile sau agăţarea cu alte obiecte; nerespectarea normelor de siguranţă poate cauza răni grave, inclusiv amputarea membrelor superioare.

Art.9

În supravegherea minorilor, părintele/ tutorele sau persoana în grija căruia minorul se găsește:
obligaţia să vegheze în mod constant asupra comportamentului și siguranţei acestuia și să supravegheze activităţile întreprinse de minor prin faptul că acesta nu se va afla la mai mult de o trecere în fata participantului responsabil cu siguranţa sa;
trebuie să distingă clar eventualele obstacole pe o distanţă de cel puţin 10 metri;
trebuie să se asigure că minorul este în permanenţă legat de sistemul de siguranţă cu cel puţin o linie de siguranţă (zelb) când se află deasupra solului, conform instructaj prealabil;
trebuie să se asigure că minorul utilizează în permanenţă echipamentul de siguranţă individual conform instructaj prealabil; trebuie să se asigure că minorul respectă cu stricteţe normele de conduită prevăzute în regulament;
trebuie să stea la capătul superior al tirolienei pentru a se asigura de prinderea corespunzătoare de tiroliană a minorilor.

Art.10

În situaţia în care, în urma instructajului prealabil, participantul consideră ca nu are deprinderea necesară de a participa la activităţie sportive și alege să nu meargă mai departe de locaţia nr.1 sau 2, acesta are dreptul la primirea unui vouche valoric vala- bil 1 an de zile.

Art.11

Fiecare participant răspunde direct și nemijlocit pentru bunurile personale pe care le are în dotare. Parc Aventura Brașov nu răspunde pentru eventualele pierderi materiale ale participanţilor.

Art.12

Fiecare participant are obligaţia să predea echipamentul de protecţie individual în stare corespunzătoare utilizării aces- tuia; în caz de deteriorare/distrugere prin fapta proprie a participantului, acesta este obligat să achite contravaloarea bunului dete- riorat / distrus.

Art.13

În cazul nerespectării obligaţiilor consemnate în prezentul regulament și asumate de către participant prin semnătură, la prima abatere, acesta va primi un avertisment verbal.
În situaţia în care, în urma avertismentului, participantul nu se conformează regulilor, acesta va fi condus la locaţia de predare a echipamentului cu solicitarea de a părăsi perimetrul Parc Aventura Brașov cu titlu de sancţiune a încălcării regulamentului. Evacuarea participantului din perimetrul Parc Aventura Brașov ca urmare a nerespectării prezentului regulament, dă dreptul orga- nizatorului de a reţine contravaloarea taxei de închiriere a echipamentul de protecţie individuala.

Art.14

În situaţia în care, ca urmare a nerespectării regulilor privitoare la întrebuinţarea echipamentului de protecţie individuala și ale sistemului de siguranţă din culpa participantului, se produce un eveniment care ar putea da naștere unui accident grav sau s-a produs un accident grav, inclusiv decesul persoanei responsabile sau a unui alt participant situat în zona adiacentă echipamentului pentru agrement, se va atrage răspunderea persoanei direct implicate.

Art.15

Prin semnarea prezentului regulament, eu, participantul, declar că am înţeles termenii și regulile de participare, am luat la cunoștinţă obligaţiile care îmi revin și sunt de acord cu cele consemnate în prezentul document prin semnarea fiecarei pagini.

Art.16

Eventualele litigii apărute în legătură cu derularea și executarea prezentului regulament vor fi soluţionate de instanţele competente din Municipiul Brașov.
Dacă nu vă exprimaţi acordul cu privire la respectarea regulilor, consideraţi că nu le puteţi respecta sau le apreciaţi prea restrictive, aveţi opţiunea de a nu intra în Parc Aventura Brașov. Astfel, odată intraţi în perimetrul Parcului Aventura Brașov, aderaţi implicit la regulile Parcului și vă obligaţi să respectaţi regulamentul acestuia.
Orice reclamaţie ulterioară cu privire la cele de mai jos nu va fi luată în considerare.
Instructajul prealabil intrării pe orice traseu, tehnicile de protecţie individuală și utilizarea echipamentului sunt obligatorii.
Parcul Aventura recomandă participanţilor să aibă încheiată o poliţa de asigurare de sănătate;
Participanţii au obligaţia de a respectă indicaţiile personalului din administraţia Parcului;
Este strict interzisă distrugerea şi/sau deteriorarea oricăror echipamente, dotări sau amenajări din incinta Parcului Aventura • Orice acţiune de distrugere a bunurilor, echipamentelor şi/sau a locurilor special amenajate aparţinand Parcul Aventura va fi
imputată celui responsabil, iar valoarea va fi stabilită conform situaţiei din contabilitatea societaţii;
Accesul în Parcul Aventura este permis doar în cadrul orelor de program afişate;
Pentru a putea intra în Parcul Aventura, minorii trebuie să fie însoţiţi de un adult şi supravegheaţi de acesta pe toată durata vi zitei;
Este interzis comportamentul agresiv fizic sau verbal la adresa celorlalţi participanţi sau a personalului din administraţia parcului;
Este interzisă aprinderea focului în incinta parcului;
Este interzis accesul în perimetrul Parcul Aventura cu produse alimentare sau orice tip de băutură, lăzi frigorifice şi/sau a armelor de orice gen;
Este interzis accesul in zonele marcate cu INTERZIS
În incinta Parcul Aventura nu avem zonă amenajată pentru picnic şi este interzis accesul cu pături;
Este interzisă atingerea firelor sau a panourile electrice;
Aruncarea gunoaielor se face obligatoriu în spaţiile special amenajate;
Fumatul este permis doar în locurile special amenajate şi semnalizate;
Pentru satisfacerea nevoilor fiziologice este obligatorie folosirea exclusivă a toaletelor;
Parcul Aventura nu practică un cod vestimentar anume, dar recomandă vestimentaţie sport adecvată, decenţă şi respect faţă de ceilalţi clienţi şi personal.
Este permis accesul cu animale de companie în incinta Parcului Aventura, condiţia fiind ca acestea să fie ţinute în lesă şi permanent supravegheate.
Prin citirea prezentului regulament, participantul îşi exprimă acordul privind posibilitatea includerii sale în fotografii pentru ilustrare şi suport comercial; Prin acceptarea acestor condiţii, Parcul Aventura este autorizat să vă folosească imaginea și este
protejat de orice revendicare cu privire la dreptul la imagine;
Este strict interzisă introducerea / folosirea / abandonarea în perimetrul Parcului Aventura oricărui obiect ascuţit sau casant, ce poate provoca răni;
Sunt interzise vânzarea, promovarea, împărţirea de mostre, recrutarea sau intervievarea de persoane în incinta Parcului Aventura, fără acordul în scris al administratorului, obţinut în prealabil.
Sunt interzise: filmarea, fotografierea, realizarea de reportaje şi interviuri în scop comercial în incinta Parcului Aventura, fără acordul în scris al administratorului, obţinut în prealabil.
Sunt interzise vânzarea, cumpărarea, consumul sau posesia de droguri sau alte substanţe interzise prin lege în interiorul Parcului
Parcul nu este răspunzător de pierderea sau furtul obiectelor lăsate nesupravegheate, atât în parcare cât şi în incinta parcului. Parcul Aventura nu este răspunzător pentru eventualele accidente survenite şi prejudicii cauzate terţelor persoane ca urmare a nerespectării de către participanţi a indicaţiilor personalului din administraţia parcului şi a prezentului regulament
Parcul Aventura nu este răspunzător pentru eventualele accidente sau prejudicii survenite ca urmare a căderilor de ramuri / crengi.
Accesul în parc implică acceptarea integrală a prezentului Regulament şi respectarea regulilor statuate.
Pentru urgenţe medicale apelaţi 112.
Părinţii sau însoţitorii minorilor au obligaţia să prezinte cel puţin un carnet de elev sau o copie a certificatului de naștere pentru a dovedi vârsta, și să facă dovada primirii acordului de la părintele/tutorele legal să participe la activităţile din parc. • Participanţii din parc vor respecta indicaţiile de vârstă de pe diferite trasee și nu vor participa la alte trasee.
IMPORTANT–PARCUL ÎȘI REZERVĂ
URMATOARELE DREPTURI:
Să excludă din parc participanţii care încalcă regulile de securitate şi disciplină impuse, precum şi participanţii care prezintă un comportament inadecvat care ar afecta desfăşurarea normală a activităţilor.
Să NU permită intrarea în parc a persoanelor aflate sub influenţa băuturilor alcoolice şi a substanţelor cu efect halucinogen.
Să întrerupă activităţile în cazul unor condiţii meteorologice nefavorabile (vânt, furtună, ploaie).
Să limiteze accesul liber în Parc în timpul desfăşurării anumitor evenimente speciale.
Parcul se obligă să menţină toate atracţiile acestuia în stare perfectă de funcţionare, pentru a evita orice accidentare, rănire sau alte asemenea cu condiţia respectării acestui regulament de către vizitatori și a tuturor indicaţiilor operatorilor de pe atracţii. Orice indicaţie verbală va fi respectată imediat și întocmai.
Acest document contine 4 pagini.
Confirm si declar că eu si copilul (copiii) aflati în grija mea (dacă este cazul) am primit, citit și am înţeles regulile de siguranţă în ceea ce privește activitatea in Parc Aventura Brasov.
Prenume, Nume :...................................................................
Acte de identitate :...............................................................
Data si semnatura: ...............................................................

We are waiting for you at Brasov Park Aventura in order to exceed your limits!

If you want more adrenaline, now is the time! Staff at Parc Aventura Brasov is at your disposal.


Warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, object given in /home/aventparc/public_html/components/com_sppagebuilder/parser/addon-parser.php on line 538
We accept:
Image

Adresa:
Strada Paltinului 16, Brașov

Directie